Kitap Hakkında

S. Kadri Mirze
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Baski: 10.Baskı
Yayın Tarihi: 17.09.2020
ISBN: 9786052426968
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 474
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kuşe Kağıt
Boyut: 19.5 x 27 cm

İşletmelerde Stratejik Yönetim

Hayri Ülgen-S.Kadri Mirze - Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

İşletmelerde Stratejik Yönetim kitabı, üniversitelerimizin İşletme Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde yürütülen Stratejik Yönetim derslerini izleyen öğrenciler; iş hayatında stratejik yönetim çalışmaları ve uygulamaları ile görevli uzman stratejistler ve günlük işlerinin yanı sıra işletmelerinin uzun dönemde “sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü” sağlaması konularına duyarlı olan, stratejik yönetim bilincine sahip üst düzey yöneticiler için hazırlanmıştır.
Kitabın hemen hemen her bölümünde üç önemli konunun defalarca vurgulandığı görülecektir.

Bunlar;

– İşletme yaşamının devam ettirilmesi,
– Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edilmesi ve,
– Ortalama üzerinde getiri sağlanmasıdır.

Bu konular modern stratejik düşüncenin ulaşmak istediği sonuçlardır. Yazarlar, yukarıda belirtildiği gibi, kitabın her bölümünü, bu nihai sonuçlara odaklı, modern stratejik yönetim bakışı açısından ele alarak yazmayı tercih etmişlerdir.

Stratejik Yönetim bir süreçtir ve bu süreç hiçbir zaman bitmez. Çünkü hızla değişen çevresel koşullar işletmeler için her an yeni tehditler ve fırsatlar oluşturur. Bu tehdit ve fırsatlara uygun davranışlarda bulunabilmek işletmenin rakiplerine göre sahip bulunduğu üstünlükler ve zayıflıklara bağlıdır. Bu nedenle stratejik yönetim uzun dönemde nihai sonuçlara odaklı (yaşamın devam ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, ve ortalamanın üzerinde getiri sağlanması) olmak zorundadır. Ancak, günlük işlerle bunalmış her düzeydeki yöneticinin, uzun dönemli davranışlarını belirleyecek olan stratejik yönetim süreci ile ilgilenebilmeleri ve bu konulara zaman ayırabilmeleri ne derecede gerçekleşebilmektedir?.. Bunun yanı sıra, stratejik yönetim çalışmalarının başarıyı garanti etmemeleri nedeni ile önemsenmesi ve çalışmalara ilgi gösterilmesi gerçekten gerekli midir?..
Tüm bu konular olayları daha da karmaşık bir hale getirmektedir. Ancak bilinen ve benimsenen gerçek; Stratejik Yönetim’in, nereye varmak istediğini bilen ve hedeflerini belirleyenlerin, amaçladıklarını gerçekleştirmeye çabalayanların, kısaca “kendi geleceğini olumlu olarak etkileyebileyeceği” düşüncesine sahip kişilerin diğerlerinden daha fazla yarar sağlayabilecekleri bir disiplin olmasıdır.

Modernist görüş yaklaşımı ile stratejileri ve stratejik süreci, üst düzey yönetimi bakış açısından ele alan kitabın 9. ve sonraki baskılarında konular yeniden gözden geçirilmiş, güncel bilgilerle pekiştirilmiş, değiştirilmiş, ve ilaveler yapılmıştır.
Bu kitap geleceğin işinsanlarına, lider yöneticilerine stratejik yönetim alanında süreçler ve uygulamalar konularında yükseköğretim düzeyinde bilgi sağlamak maksadı ile hazırlanmıştır.

İçerik
Kitapta stratejik yönetim konuları ile ilgili açıklamalar, “tematik” bir şekilde ele alınıp, kolayca anlaşılabilir bir şekilde açıklanmıştır.
Stratejik yönetim temel kavramları ve analiz konularına yer veren Birinci Ayrımda 6 bölüm bulunmaktadır:
– Birinci bölümde Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar konularında açıklamalar yapılmaktadır.
– İkinci bölümde Stratejik Yönetim Süreci ve Uygulamaları incelenmektedir.
– Üçüncü bölümde İşletme Dış Çevre Analizi: Genel Çevre Analizi konusunda açıklayıcı temel bilgiler bulunmaktadır.
– Dördüncü bölümde İşletme Dış Çevre Analizi: İş Çevresi/Sektör Analizi konusunda bilgiler yer almaktadır.
– Beşinci bölümde İşletme İçi Çevre Analizi ve Durum Belirleme Matrisleri ele alınmış ve açıklanmıştır.
– Altıncı bölümde Stratejik Yönlendirme ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Stratejiler konularına yer veren İkinci Ayrımda 5 bölüm bulunmaktadır:
– Kitabın yedinci bölümünde Temel Stratejiler ve Alt Gruplar ele alınmaktadır.
– Sekizinci bölümde Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler konuları incelenmekte ve açıklamalar yapılmaktadır.

– Dokuzuncu bölüm İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri ile ilgili bilgileri içermektedir.
– Onuncu bölümde İşlevsel Stratejiler: Bölümsel Stratejiler ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
– Kitabın onbirinci bölümünde Uluslararası Stratejiler konuları yer almaktadır.

Üçüncü Ayrım uygulama ve kontrol süreçlerine ayrılmış olup 6 bölüm içermektedir:
– Onikinci bölümde yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler açıklanmaktadır.
– Onüçüncü ve Ondördüncü bölümlerde, Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler-1-2 konusunda bilgilere yer verilmiştir .
– Onbeşinci bölümde ise, Stratejik Değerleme ve Kontrol konusunda yararlı bilgiler bulunmaktadır.
– Onaltıncı bölüm Kurumsal Yönetişim ve Yönetsel Etik konularına ayrılmıştır.

Dördüncü ve son ayrımda tek bir bölüm(onyedinci bölüm) bulunmaktadır. Bu bölümde İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Örnekolay Analiz Yöntemi ile açıklamaları yer almaktadır.
Ayrıca, kitabın her bölümünde metin kutuları içinde okuma parçaları yer almaktadır.
Kitap’a ek olarak hazırlanan “Öğretim Elkitabı”nda, kitap bölümlerinin kısa bir özeti, tüm şekil ve grafiklerin PP sunumları, ve soru bankası bulunmaktadır.