Kitap Hakkında

S. Kadri Mirze
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Yayın Tarihi: 09.06.2021
ISBN: 9786052429587
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 472
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi:1. Hm. Kağıt
Boyut: 21 x 29 cm

LİDERLİK - Teori ve Uygulama

S. Kadri Mirze - Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

2000’li yıllardan itibaren dünyamız itişmeli, çatışmalı, dengesiz ve güvensiz bir arena haline dönüşüverdi. Bu durumun çeşitli nedenleri arasında etkisi yüksek bazı güçlü ülke liderlerinin bu tür ortamları cesaretlendiren, geliştiren ve güçlendiren kararsız tehditkar tutum ve davranışları da bulunuyordu.
Yeni yüzyılın ikinci onyılında bu eğilim daha da güçlendi. 2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan doğal kaynaklı bir salgın ise dünyada hemen herkesi şaşırtan yepyeni gelişmelere neden oldu.
Çoğu devlet lideri ve üstyönetimleri bu salgına ve neden olduğu sosyoekonomik sonuçlara karşı ne yapacakları, nasıl davranacakları konusunda kararsız kaldılar. Büyük veya küçük işletme liderleri için de durum benzerdi.
Bu gelişmelerin açık ve seçik olarak işaret ettiği şuydu; Liderliğin önemli unsurları (takipçilerini faaliyette bulunulan durum ve koşullarda yönlendirme ve etkileme) itibarı ile çoğu liderin karşılaştıkları olaylarda bilgi, beceri, vizyon, analiz, değerlendirme, davranış ve ilkeler konusunda çok yeterli donanıma sahip bulunmadıkları ortaya çıkmıştı.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, son yıllarda şaşırtıcı bir şekilde etkisini hissettiğimiz değişen doğal çevre koşulları, sosyoekonomik ve politik gelişmelerin oluşturduğu “yeni normal” içerikli küresel ölçekli gündemler, işinsanları ve yöneticilerin bugünkünden daha dinamik farklı bakış açılarına, bilgi donanımlarına ve gerçek liderlik özellik, davranış, tarz ve ilkelerine sahip olmalarını gerekli kılıyor.

Bu kitap geleceğin gerçek lider işinsanlarına ve yöneticilerine liderlik alanında yükseköğretim düzeyinde teorik ve uygulamalı bilimsel bilgi sağlamak maksadı ile bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır.

İçerik
Kitapta liderlik konuları, alanda önde gelen eserlerde olduğu gibi “tematik” bir şekilde ele alınıp, kolayca anlaşılabilir bir şekilde açıklanmıştır.
– Birinci bölümde liderlik, yöneticilik ile faaliyette bulunulan sosyal yapılar, çeşitli liderlik yaklaşımları/okulları, takipçiler ve temel değişkenler, liderliğin gelecekteki eğilim öngörüleri ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.
– İkinci bölümde liderlikte özellikler ve beceriler yaklaşımı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Ayrıca mitolojik, dini ve edebi eserlerde liderlik yaklaşımları, biyolojik ve genetik temelli yaklaşımlar, liderlikte büyük adamlar teorisine de bölüm içinde yer verilmiştir.

– Üçüncü bölüm liderlik davranışları konusunda genel bilgileri içermektedir. Liderlerin otoriter, demokratik, tek boyutlu ve iki boyutlu davranışları çalışmaları bölümde yer almaktadır.
– Dördüncü bölümde liderlikte durumsallık ve koşulbağımlılık yaklaşımları ayrı ayrı ele alınmış ve incelenmiştir. Hersey-Blanchard, Reddin, Fiedler, Vroom ve Jago ve benzeri önde gelen modellerle ilgili açıklamalar bölümde yer almaktadır.
– Beşinci bölümde liderlikte ilişkiler yaklaşımı hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Lider ve takipçileri, sosyal takas ilişkileri, lider-üye etkileşimi, takipçi temelli model ve sınıflamaları bu bölümde ele alınmış ve açıklanmıştır.
– Altıncı bölümde dönüştürücü liderlik konusu House, Burns, Bass gibi önde gelen çalışmalarla ele alınarak incelenmiştir. Bölümde ayrıca kötü/yıkıcı liderlik türleri ile ilgili bilgiler de yer almaktadır.
– Kitabın yedinci bölümü Özgün, Hizmetkar ve Etik liderlik teori ve uygulamaları konusunda genel bilgileri içermektedir. Özgün liderlikle ilgili George ve Walumbwa modelleri, hizmetkar liderlikle ilgili Greenleaf, Liden ve benzeri diğer çalışmalar ele alınarak incelenmektedir.
– Sekizinci bölümde Takım, Uyumlaştırıcı, Stratejik ve Dijital liderlik yaklaşımları ve alanda yapılmış diğer farklı çalışmalar konusunda genel bilgiler verilmektedir.
– Dokuzuncu bölümde Politik/Siyasi liderlik ele alınmış ve incelenmiştir. Bu bağlamda politik liderlerin faaliyette bulunduğu devlet yapıları, demokratik ortamlar, rol ve davranışları klasik ve modern yaklaşımlar itibarı ile açıklanmaktadır.
– Onuncu bölümde liderlik konuları ulusal ve küresel kültür boyutları itibarı ile incelenmektedir. Hofstede, Trompenaars ve GLOBE çalışmalarında yer alan kültürel boyutlar liderlikle ilişkili olarak incelenmekte ve açıklanmaktadır.
Kitabın sonraki bölümlerinde liderlik ile dolaylı veya dolaysız ilişkili olan konular yer almaktadır.
– Kitabın onbirinci bölümünde liderlik ile ilişkili konulardan; çevre, görev, teknolojiler, kurumsal yapılar, ölçek ve yaşam aşamaları ile ilgili bilgiler açıklanmaktadır.

– Onikinci bölümde de yine liderlik ile ilişkili konular hakkında genel bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda güç, yetki, sorumluluk, iletişim, ikna, ve motivasyon konularına bölüm içinde yer verilmiştir.
– Onüçüncü bölümde liderlik ile ilişkili konular arasında yer alan; karar verme, vizyon, risk ve kriz yönetimi hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
– Ek Bölüm-A, liderlik özellik, beceri, davranış ve tarzları ile ilgili pratik ölçme yöntemlerini içermektedir. Eğitim ve farkındalık yaratma amaçlı yöntemlerde sorular yanında ayrıca uygulama ve puanlama konusunda bilgiler de yer almaktadır.
Her bölümde ilişkili bilgiler yanında metin kutuları içinde okuma parçaları yer almaktadır.
Okuma parçaları değerli meslektaşlarımız ve kitap yazarı tarafından kaleme alınmıştır.
Kitaba ek olarak hazırlanan “Yardımcı Öğretim Kaynağı”nda kitap bölümlerindeki tüm şekil ve grafiklerin PP sunumları bulunmaktadır.