Kitap Hakkında

S. Kadri Mirze
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Yayın Tarihi: 09.06.2021
ISBN: 9786052429587
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 472
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi:1. Hm. Kağıt
Boyut: 21 x 29 cm

Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim

S. Kadri Mirze - Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Uluslararası ticaret faaliyetleri yeni karşılaştığımız bir olgu değildir. Ancak çağlar boyunca
süregelen bu olgu günümüzde artık genel işletmecilik faaliyeti sürecinin doğal bir unsuru/aşaması
olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de ne düzeyde ulusal olursa olsun, iş yaşamındaki hemen
hemen her işletmenin kıyısından köşesinden bir şekli ile uluslararası ticaret ile bir bağlantısı/ilişkisi
bulunmaktadır.
2016 yılı ilk çeyreğinde, dünyamız küreselleşmenin son aşamasına erişmiş bir görünüm
veriyordu. Tüm dünya toplumlarında tüketici yaşam tarzı ve tercihlerinde etkileşim, uyumlaşma ve
benzerlikler had safhaya ulaşmıştı. Aynı yılın ortalarından itibaren bu görünüm birden tersyüz
oluverdi. Dünya ticaretinin iki güçlü ülkesinde iki olay; Birleşik Krallık’da bir referandum(BREXIT), ABD
de yeni bir Başkan küresel ilişkilerde aksi yönde bir eğilimin fitilini ateşledi.

2017 ortalarında ise dünyada ticari, siyasi ilişkiler ve güncel eğilimler şöyle bir görünüm
vermekteydi; ülke sınırlarının üretim faktörlerine kapatılması eğilimi(sermayenin ülke içinde kalması
ve yabancı işgücü kullanımı kısıtlaması), ülkelerarası mal ve hizmet dış ticaretinde eşitlik
eğilimi(ticaret yapan ülkeler arasında adil dış ticaret dengesi sağlanması, v.b… Son olaylar ve değişen
eğilimler “… dünyada küreselleşmenin son aşamasına erişmiş bir görünüm…” görüşünü doğrular
gibiydi. Gerçekten bir çözüm olduğu öne sürülerek yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlatılan
küreselleşme aslında, zaman içinde bir sorun haline mi gelmişti dünyada?..

Bu soruların cevabını şimdiden vermek kolay değil. Ama, hiç şüphesiz ki, geleceğin dünyasında
da uluslararası ticari faaliyetler, iniş ve çıkışlarla olsa da devam edecek. Bu işlerden kimi toplumlar
yarar sağlayacak, kimileri geçici sıkıntılar yaşayacak. Sınır ötesi ticarette kısıtlar, engeller artabilecek,
ama işbirlikleri, özendirmelere de rastlanabilecek. Kısaca uluslararası işletmecilikte belirsizliklerin
artacağı bir döneme giriyoruz.

Böyle bir belirsizlik ortamında geleceğin işinsanları ve lider yöneticilerinin sınır ötesi
faaliyetlerinde bugünkünden daha dinamik farklı bakış açılarına ve bilgi donanımlarına gereksinimi
olacaktır. Toplumlararası mikro veya makro ölçüde adil ticaret oluşumu ve kültürlerarası
eşduyum(empati) geliştirmeleri için uluslararası bakış açıları, etik davranışlar, bilgi birikimleri son
derecede önem kazanacak.

Bu kitap geleceğin işinsanlarına, lider yöneticilerine uluslararası ticari ilişkiler alanında çevreler,
ilkeler, süreçler ve uygulamalar konularında yükseköğretim düzeyinde bilgi sağlamak maksadı ile
hazırlanmıştır.

İçerik
Kitapta uluslararası ticaret, işletmecilik ve yönetim konuları ile ilgili açıklamalar, disiplinler
arası bir yaklaşımla, “tematik” bir şekilde ele alınıp, kolayca anlaşılabilir bir şekilde açıklanmıştır.
Kitabımızın ilk iki bölümünde uluslararası işletmecilik ve dış ticaret faaliyetleri ile ilgili
kavramlar ve teorik yaklaşımlar ele alınmıştır;
– Birinci bölümde işletmecilik ve yönetim konuları genel bir şekilde açıklanmakta, uluslararası
işletmeciliğe giriş nedenleri, küreselleşmenin sonuçları ve etkileri, uluslararası ticari
faaliyetlerde karşılaşılan riskler ve bunların yönetilmesi konularında açıklamalar
yapılmaktadır.

– İkinci bölümde işletmelerin ve ülkelerin niçin sınırötesi ticarete gereksinim duydukları, ve bu
faaliyetlerin toplum refahı ve yararı üzerindeki ekonomik etkileri açıklanmakta, önde gelen
uluslararası ticaret teorileri incelenmektedir.
Üçüncü ve altıncı bölümler arası uluslararası çevre ile ilgili açıklamalara ayrılmıştır;
– Üçüncü bölümde uluslararası ticari faaliyetlere başlayacak işletmelerin, sözkonusu ülkelerde
karşılaşabilecekleri politik, hukuki ve idari çevreler konusunda açıklayıcı temel bilgiler
bulunmaktadır.
– Dördüncü bölümde ana ülke işletmelerinin, yabancı ülkelerde karşılaşabilecekleri
sosyokültürel çevre konusunda bilgiler yer almaktadır.
– Beşinci bölümde uluslararası ortamda ve yabancı ülkelerdeki ekonomik çevre ele alınmış ve
açıklanmıştır.
– Altıncı bölümde uluslararası finansal çevre ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kitabın yedinci bölümünde uluslararası faaliyetlere başlayacak işletmelerin yabancı ülkelere
giriş türleri ele alınmaktadır.
Sonra gelen sekizinci ve onuncu bölümler arası, uluslararasılaşmış işletmelerin yönetimi ile ilgili
açıklamalara ayrılmıştır;
– Sekizinci bölümde uluslararası işletmelerde planlama ve denetim konuları incelenmekte ve
açıklamalar yapılmaktadır.
– Dokuzuncu bölüm uluslararası faaliyette bulunan işletmelerin organize etme işlevi ile ilgili
bilgileri içermektedir.

– Onuncu bölümde uluslararasılaşmış işletmelerde yürütme işlevi ile ilgili açıklamalara yer
verilmiştir.
Kitabın onbirinci bölümünde uluslararası işletmecilikte makro ve mikro ölçekte rekabet gücü
kazanımı konuları yer almaktadır.
Ek Bölüm-A da, dünya ülkelerinin sosyokültürel kümeler halinde gruplaması yapılarak,
ekonomik ve kültürel özellikleri konusunda bilgilere yer verilmiştir .
Ek Bölüm-B de ise, uluslararası faaliyetlere başlayacak işletmeler için dış ticaret sürecinin her
aşamasında yararlı olabilecek pratik öneriler bulunmaktadır.
Ayrıca, her bölümde metin kutuları içinde okuma parçaları yer almaktadır. Kitap’a ek olarak
hazırlanan “Öğretim Elkitabı”ında, kitap bölümlerinin kısa bir özeti, tüm şekil ve grafiklerin PP
sunumları, ve soru bankası bulunmaktadır.