Yeni Makaleler

İşletme Yapıları ve Ölçek/Yaşam Evresi İlişkileri

Klasik  organizasyon teorisi düşünürleri, işletmenin amaçlarını verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, en iyi yönetim tarzını ve organizasyon yapısını bulmaya çalışmışlardır. Bu düşünce yapısının temeli,  üst 

İşletme ve Yönetim Üzerine…

Bu sitede yazarının bakış açısı ile işletme ve yönetim üzerine kuramsal ve uygulamaya dönük açıklama ve yorumlar yer alacaktır.

Türk işletme ve yönetim literatüründe, işletme kısaca “… gereksinimlerin karşılanması amacı ile faaliyet gösteren iktisadi birim, iş organizasyonu, kurum…” olarak tanımlanmaktadır.  Yönetim’in kısa bir şekilde tanımı ise “… sahip olunan  tüm kaynakların(maddi, maddi olmayan ve insani) etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak işletme amaçlarına  ulaşılması süreci…” olarak yapılmaktadır.

Günümüzün küresel ilişkileri, rekabet ortamları, ve hızla değişen ekonomik ve sosyal koşulları toplumları neredeyse  “iş hayatına dönük toplum” haline dönüştürmüştür.  Bu gelişimler sonucu işletmelerin  toplumsal refah ve huzur ortamlarının oluşmasındaki rolleri her geçen gün daha da artmakta, neredeyse vazgeçilmez olmaktadır. Doğal olarak ortaya çıkan gelişmeler işletmelerin ontolojik yapı özellikleri yanında etik, etkili ve verimli yönetim süreçlerine de bağlı olmaktadır.

Alanda işletme yönetimi konularında bilimsel yöntemlerle  “bilgi birikimi sağlamak ve dağıtmak” amacına yönelik olarak yapılmış akademik  çalışmalar son derecede yaygındır.  Nitekim dünya üniversitelerinde  işletme ve yönetim alanında çeşitli araştırmalarla bilgi üretimi yapılırken, mesleki uzmanlık kazandıran akademik eğitim ve öğretim programları da gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeylerde kabul görmekte ve tercih edilmektedir.

Ancak, işletme yönetimi konularının her zaman ve her yerde geçerliği olan ilkeler, yöntemler ve araçlara sahip bulunmadığını, bu nedenle de  bilim değil, bir sanat olduğu görüşünü savunan  yazar/düşünürler de bulunmaktadır.  Bu yazar/düşünürler mesleki bilgi ve deneyimin yaratıcı bir biçimde yönetim uygulamalarına aktarılmasını işaret eden maharet ve  ustalık becerilerini sanat olarak tanımlamakta ve işletme yönetimi alanına bu yönü ile yaklaşmaktadırlar.

Bu platformda işletme ve yönetimi konularına yazarın akademik ve yöneticilik bilgi birikimi ve deneyimleri ile, bilimsel ve sanatsal olarak her iki yönden yaklaşılacak, kuramsal ve uygulamaya dönük açıklama ve yorumlar yapılacaktır.

Bu bağlamda sitede yer alacak açıklamalar ve yorumlarla ilgili bazı hususları belirtmek isterim;

Sitedeki en önemli  hususlardan birisi  kuramsal veya uygulama ağırlıklı içeriklerin  “anlaşılabilir, ve alana ilgi duyan tüm okuyucuları tatmin edici” özellikte  olması ile ilgilidir. Dolayısı ile sitede ele alınacak kuramlar, sorunlar, yöntemler, çözüm önerileri en sade şekli ile incelenecek, açıklanacak, yorumlanacak ve kaleme alınacaktır.

İkinci bir husus, işletme ve yönetim konuları kapsamı içinde kalmak kaydı ile, sitede konudan konuya, daldan dala  atlayarak yazıların yayınlanacak olmasıdır.  Haftada genellikle bir veya iki yazı yayınlanacağını planladığımız bu sitede bir gün, finans, pazarlama, üretim yönetimi, diğer bir gün  planlama, liderlik, organizasyon tasarımı gibi konular yanında, felsefi ağırlıklı veya eğlendirici makale ve öyküler, klasik veya modern edebiyattan yönetim alanına göndermeli yazılar da yer alacaktır.

Başka bir husus, misafir yazarlar yanında, alanda fikir alışverişi yapmak isteyen veya çözüm arayışında olan katılımcıların ilettiği konularda yazarın görüş/cevaplarını içeren yazıların çok sık olmasa da arada bir sitede yer alacağı hususudur.

Son olarak açıklamak istediğim önemli husus ise sitede makroekonomik analizlerden ziyade genel olarak işletme ve yönetimi konularına  odaklanılması hususudur. Ekonomi bilimi ile uğraşanlar toplumun refah ve tatmin düzeyini en yükseğe eriştirmenin yollarını makro ve mikroekonomik analizlerle ararlar. Günlük toplumsal yaşantımızda para arzı, krediler, faiz oranları, üretim, istihdam, enflasyon, dış ticaret hadleri, döviz kurları, cari açık, v.s  gibi makroekonomik konuların önemi ve önceliği vardır ve sürekli olarak gündemde kalmaları ve  tartışılmaları gayet normaldir.

Ancak, bu platformda makroekonomik konu ve  yorumlara zorunlu olmadıkça yer verilmeyecek, belki çok gerektiğinde sadece kısa açıklamalar yapılacaktır. Başka bir deyişle bu platformda  çoğunlukla sitenin oluşum amacı olan işletme ve yönetimi üzerine odaklanılacaktır.

Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ oyununun 5. perde 1. Sahnesinde oyunun önemli karakterlerinden Atina Dükü Theseus’un repliği şöyledir; “…Sonsözlerini söyleme ne olur… Yalvarıyorum sana… Çünkü oyununun böyle bir mazerete gereksinimi yok… Asla mazeret bulma… Oyuncuların tümü öldüğünde kimsenin suçlanmasına gerek yok ki...”

Ben de Atina Dük’ü Theseus’un söylemini, farklı bir alana taşıyarak, tekrarlayacağım;  “… İşletme ve yönetim faaliyetlerinin verimsizliği ve başarılı olamamasının makroekonomik bir mazerete ihtiyacı yok… İş’lerin kötüye gitmesinde her zaman işletme dışı olayların suçlanması gerekli değil ki…”

Başta makroekonomik  olaylar olmak üzere işletme dışı gelişmelerin yanında, işletme ve yönetim alanına  da bilinçli bir şekilde odaklanırsak, inanıyorum ki  iş’lerimiz, en azından daha kolaylaşacaktır.

Sitedeki bu  tanıtım yazısını bilinen bir  tekerleme ile  bitiriyorum;

“…Gökten üç elma düşecek!..;  Biri okuyucuya… Biri yazara… ve sonuncusu da muradı veya gereksinimi olana…”

…Sağlıkla kalın, esen kalın.

…HOŞGELDİNİZ…

Bu içeriği paylaşmak istermisiniz?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bu içeriği yorum yazmak istermisiniz?